CLUB Nick

Nick CLUB

Všeobecná pravidla CLUB Nick

Platná ke dni 14.02.2022

Preambule
CLUB Nick je program pro zákazníky společnosti 4ages, s.r.o., se sídlem Chodská 1181/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 29154219 (dále jako „4AGES"). Tento program je zaměřen na poskytování různých výhod pro registrované členy CLUBu. Zákazníci se stávají členem CLUBu Nick na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na registrační kartičce CLUBu Nick nebo registrací do CLUBu Nick na http://www.enick.cz/. Registrovaní zákazníci si výslovně přejí využívat veškerých výhod, které jim členství v CLUBu Nick přináší.


Členství v CLUB Nick
Členem CLUB Nick se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která splňuje stanovené podmínky pro členství v CLUBu Nick a provede řádnou registraci do CLUBu Nick. Členem CLUBu Nick se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do CLUBu Nick zákazník vyslovuje svůj souhlas s Všeobecnými pravidly CLUBu Nick a se Zásadami ochrany osobních údajů. Nárok na členství v CLUBu Nick mají všichni zákazníci společnosti 4AGES, kteří provedou registraci do CLUBu Nick tak, že: a) řádně vyplní a předají osobně na adrese sídla nebo zašlou poštou registrační kartičku do CLUBu Nick, kterou najdou u zakoupeného produktu Nick nebo b) se zaregistrují do CLUBu Nick vyplněním a odesláním formuláře na http://www.enick.cz/.

Při registraci do CLUBu Nick na http://www.enick.cz/ v menu CLUB Nick se registrující osoba stane členem CLUBu Nick po řádném vyplnění všech povinných údajů. Správné a řádné vyplnění všech povinných údajů je zákazníkovi oznámeno potvrzujícím emailem na email, uvedený při registraci.
Při registraci do CLUBu Nick na základě vyplněné registrační kartičky předané osobně na adrese sídla 4AGES nebo zaslané poštou na adresu sídla 4AGES se registrující osoba stane členem CLUBu Nick v případě řádného vyplnění všech povinných údajů uvedených na registrační kartičce.
Kód z registrační kartičky je jedinečný a nelze ho použít pro opakované registrace.
Členství v CLUBu Nick je nepřevoditelné.

Členství v CLUBu Nick zaniká z těchto důvodů:
1. člen CLUBu Nick vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci
2. člen CLUBu Nick zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly CLUBu Nick
3. na žádost člena CLUBu Nick
4. pokud člen CLUBu Nick odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů
5. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena CLUBu Nick)
Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či benefitů v souvislosti se členstvím v CLUBu Nick.

Výhody pro členy CLUBu Nick
1. Řádnou registrací do CLUBu Nick vzniká členovi CLUBu Nick nárok na získání slev a všech CLUBových nabídek.
2. Členové CLUBu Nick jsou pravidelně informováni newsletterem nebo emailem o:
- aktuálních produktech Nick
- plánovaných nových produktech Nick
- chystaných marketingových akcích
- zajímavostech ze světa elektronického kouření
- legislativě spojené s elektronickými cigaretami

Ochrana osobních údajů členů CLUBu Nick
Člen CLUBu Nick svým podpisem na registrační kartičce do CLUBu Nick nebo registrací do CLUBu Nick na http://www.enick.cz/ uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s členstvím v CLUBu Nick (dále jen „osobní údaje") do databáze 4AGES a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím třetích osob. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti 4AGES, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních a marketingových sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu). Člen CLUBu Nick svým podpisem na registrační kartičce do CLUBu Nick nebo registrací do CLUBu na http://www.enick.cz/ výslovně žádá o zasílání obchodních sdělení.
Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu, případně na dobu trvání členství v CLUBu Nick. Člen CLUBu Nick bere na vědomí, že má práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů (člen CLUBu Nick), který zjistí nebo se domnívá, že 4AGES nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat 4AGES nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby 4AGES nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Veškeré odměny v rámci CLUBu Nick nejsou právně vymahatelné. Společnost 4AGES si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecná pravidla CLUBu Nick. Členové CLUBu budou o těchto změnách informováni na https://www.enick.cz/klub-nick, případně jiným vhodným způsobem. Společnost 4AGES si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost CLUBu Nick.
Tato Všeobecná pravidla CLUBu Nick nahrazují ode dne jejich platnosti předchozí znění Všeobecných pravidel CLUBu Nick.

Kontaktní adresa:
4ages, s.r.o. - CLUB Nick
Zelený pruh 1974/109 
140 00 Praha 4
e-mail: info@enick.cz
tel: +420 224 941 131

Tato Všeobecná pravidla CLUBu Nick platí od 14.02.2022


4ages, s.r.o., společnost se sídlem Chodská 1181/7, Praha 2, 120 00, 120 00 Praha 2, IČ: 29154219, DIČ: CZ29154219
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204769


Chcete získávat slevy, informace a speciální klubové nabídky? Staňte se členem Nick CLUBu. Stačí, abyste nám zanechali svůj email na hlavní stránce zde.